İstismara Uğramış Çocuğa Rehber Öğretmen Nasıl Yaklaşmalı

Ağustos 17, 2020 - Okuma süresi: 3 dakika

Eğitim, en genel tanımıyla bireyde davranış değiştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, eğitimin dolaylı bir girişim olması, okul denilen özel bir fiziki çevrenin yaratılmasını gerektirmiştir. Okul ortamı oluşturulurken; gerçek çevrede olmayıp istenen ya da olup da istenmeyen kavram ve süreçlerin, bu özel çevrede yer alıp almamasına dikkat çekilmiştir. Bu özel çevrenin görevi gerçek çevreyi, çocuğa kolaylaştırarak, temizleyerek öğretmektir.

Burada üzerinde durulan kolaylaştırma, temizleme ve dengeleştirme eylemleri, okulu çevreden tamamıyla ayırmak anlamında yorumlanmamalıdır. Çünkü, bir okulun çevresini, onu etkileyen varlıkların, olay ve olguların, değerlerin ve düşüncelerin oluşturduğu göz önünde bulundurulursa, okulu çevreden ayırmak ya da soyutlamak teoride mümkün olsa da uygulamada mümkün değildir.Ancak çevrenin kötü etkilerini okulun iyi etkileriyle karşılayabilmek okulun en temel görevleri arasında yer almaktadır. Öte yandan, okulun çevresini yakın çevre ve uzak çevre olmak üzere ikiye ayırmak da mümkündür. Bunlardan ilki aile ve öğrenci velilerinden oluşurken, ikincisi siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yapılardan oluşmaktadır.

Okulun, çocuğun yaşamında ailesinden sonra gelen en önemli yer olması,çocuğun yaşantısının uzak çevreden çok, yakın çevrenin etkisi altında olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, yakın çevrenin iyi ya da kötü etkilerini uzak çevreye kıyasla daha kısa sürede okulda görmek mümkün olmaktadır. Bunlardan bir bölümü istismarla ilgilidir ve gerçekleşen istismar olgularının ya da olaylarının kötü izlerinin okula taşınması kaçınılmazdır. Bu durumda okulun yerine getirmesi gereken birtakım görevleri bulunmaktadır.

İstismar olgularında okul tarafından ortaya konulması gerekenleri tanımlama, değerlendirme ve yönlendirme olarak üç grupta toplamaktadırlar.Yerine getirilmesi beklenen bu görevler okul yöneticileri, öğretmenler ve rehber öğretmenler çerçevesinde ele alınmaktadır. Tüm gün çocuklarla birlikte olan, onların özelliklerini iyi tanıyan eğitimciler, çocuklarda meydana gelebilecek davranış değişikliklerini fark edebilme tanıma ve tanımlama şansına sahiptirler. Okul yönetiminde rol oynayan bu kişilerin her birinin uzmanlık rolleri birbirinden farklı olmasına karşın, çocukların özelliklerini tanıyabilmelerinin yanı sıra değerlendirme, yönlendirme ve sosyal destek konularında eğitim almış olmalarıdır.

Okul yöneticileri, okulda eğitimsel amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli insan ve madde kaynaklarının bir araya getirilmesi ve eş güdülemesi sürecine yönelik rolleri sergilerken; öğretmenler daha çok sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri üzerinde; rehber öğretmenler ise doğrudan öğrencinin kendisini tanımasına,kendini gerçekleştirmesine,içinde bulunduğu yakın ve uzak çevre ile uyum sağlayacak sağlıklı bir kişilik yapısı kazanmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, istismar olgularında tanıma, değerlendirme ve yönlendirme konusunda okul ortamında görev alan kişilerden beklenen roller,okul yöneticilerinden öğretmenlere,öğretmenlerden de rehber öğretmenlere doğru gittikçe daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

İstismara uğramış çocuklara okulda ortaya konacak yaklaşımda öğretmenin rolü ne olmalıdır?

Rehber öğretmenin bu konudaki rolünü ortaya koymadan önce çocuk istismarı kavramı ve istismar türleri üzerinde durmak, istismarın okul ortamında nasıl ve hangi biçimde ortaya çıktığını belirlemek yararlı olacaktır.

Hakkımızda

Tacizvar.org sitesi sizlerin başınıza gelen tacizlere bir çözüm üretmek, süreç boyunca yanınızda destek olmak ve bu konuda başkalarının başına da benzer şeyler gelmesine engel olmak için oluşturulmuştur. Size rehberlik amacında kurulan bu sitede paylaşımlarınızı ispatlanabilecek şekilde ve kişilerin haklarını dikkate alarak yazmanızı, süreç sonrasında da tecrübelerinizi paylaşmaya önem vermelisiniz.